Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Ważne decyzje na posiedzeniu Zespołu ds. Informatyzacji

Bardzo istotne kwestie dot. rozwoju e-administracji zostały poruszone na wtorkowym posiedzeniu Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST. W spotkaniu w siedzibie Unii Metropolii Polskich uczestniczyło dwóch wiceministrów: Marek Zagórski oraz Karol Okoński. Stronę samorządową wspierało wielu gości – ekspertów z JST zajmujących się m.in. zagadnieniami informatyzacji urzędów. Członkowie Zespołu analizowali m.in.:

  • projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw,
  • projekty rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej dot. nowego Systemu Informacji Oświatowej,
  • projekt rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych.

Wszystkie projekty zostały uzgodnione przez członków Zespołu.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.