Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Informacja z posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich

Informatyzacja administracji, tworzenie sieci powiatowych Centrów Zdrowia Psychicznego to część tematów posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 5 grudnia br. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji.

Spotkanie podzielone było na trzy części. Przewodniczył im Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński.

CEPiK 2.0

W pierwszej części uczestniczyli przedstawiciele resortu cyfryzacji. Celem było omówienie perspektywy wdrożenia systemu CEPiK 2.0. O tym jak ona wygląda mówili: Dorota Cabańska, dyrektor Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów w resorcie cyfryzacji oraz Piotr Towarek, dyrektor Pionu Rozwoju i Kluczowych Projektów w Centralnym Ośrodku Informatyki. Przypomnieli oni, że Centralny Ośrodek Informatyki został przejęty przez Ministerstwo Cyfryzacji w 2016 r. W tym czasie wydane zostały rozporządzenia wykonawcze. Podpisano także porozumienie z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Podjęto prace integracyjne pomiędzy bazą centralną i głównymi systemami dziedzinowymi. Podpisane zostały umowy z ITS. Wreszcie projekt CEPIK 2.0. został poddany audytowi. Odbywały się spotkania międzyresortowe. Rozpoczęto ponadto prace nad budową programu i harmonogramu wdrażania programu. Odbyło się również pierwsze spotkanie komitetu monitorującego.

W odpowiedzi, dr Jan Maciej Czajkowski, współprzewodniczący Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wskazał, że prace nad projektem trwają już od kilku lat. Natomiast ostatnio przedstawiony audyt wykazał te same zagrożenia, które samorządy zgłaszały już na początku. Jednocześnie samorządowcom zależy na sprawnym przebiegu prac nad projektem. Zwłaszcza, że powiaty świadczą wiele usług administracyjnych na rzecz mieszkańców. Dlatego ZPP na bieżąco monitoruje przebieg prac nad projektem a wejście kolejnych jego faz w życie będzie korzystne zarówno dla administracji, jak i mieszkańców, o czym przypomniał Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora biura ZPP.

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

W tej części posiedzenia dyskutowano także o projekcie EZD RP. Został on uruchomiony przez ministra cyfryzacji pół rok

u temu. Ma na celu ustanowienie jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji rządowej oraz standardu systemów klasy EZD w administracji publicznej RP. System EZD RP jako własność Skarbu Państwa na zasadach niekomercyjnych będzie przekazywany, utrzymywany i rozwijany na rzecz podmiotów realizujących zadania publiczne. Dysponentem odpowiedzialnym za finansowanie z budżetu Państwa, bezpieczeństwo i stały rozwój systemu jest minister cyfryzacji.

O działalności ZPP

Druga część spotkania była częścią wewnętrzną, bez udziału gości. Wtedy też przyjęta została informacja o działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami Zarządu. Zwracano uwagę na wydajną pracę osób zatrudnionych w biurze ZPP. Przyjęto protokoły z posiedzeń Zarządu oraz materiały przyjęte podczas tych posiedzeń. Zarząd podjął  trzy uchwały, w tym sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2017.

Zarząd ZPP zajął się także aktualnymi kwestiami legislacyjnymi dotyczącymi powiatów. Rozmawiano o publicznym transporcie zbiorowym, algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 oraz o konieczności zmiany art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd przyjął dwa stanowiska: w sprawie docelowej struktury Inspekcji Nadzoru Budowlanego oraz w sprawie zmiany metodologii obliczania indywidulanego wskaźnika zadłużenia. W załączeniu prezentujemy obydwa stanowiska.

Chorzy psychicznie

Trzecia część spotkania poświęcona była sposobom wsparcia osób chorujących psychicznie w ich zdrowieniu. Wziął w niej udział rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar. Towarzyszyli mu eksperci: prof. Jacek Wciórka, dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka oraz Barbara Imiołczyk.

Spotkanie miało związek z projektem rozporządzania w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który zakłada, utworzenie sieci powiatowych Centrów Zdrowia Psychicznego. Centra mają świadczyć zintegrowaną opiekę, zapewniając ciągłość i kompleksowość świadczeń. Taka opieka oznacza ofertę poradni zdrowia psychicznego, mobilny zespół świadczący pomoc osobom, które nie mogą dotrzeć do poradni, dzienny oddział psychiatryczny oraz opiekę całodobową. Istotna jest integracja opieki zdrowotnej i wsparcia społecznego zapewnianego w ramach pomocy społecznej (np. hostele, środowiskowe domy samopomocy, zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych) oraz edukacji. Problematyka ta znajduje się w kręgu zainteresowania RPO już od kilku lat. Rzecznik wielokrotnie podkreślał, że bardzo ważna jest zmiana modelu opieki psychiatrycznej poprzez odchodzenie od dużych wojewódzkich szpitali psychiatrycznych na rzecz opieki świadczonej na poziomie lokalnym – gdzie najlepiej widać potrzeby mieszkańców i bezpośrednio można ich wspierać. Obecni na spotkaniu starostowie przedstawiali dobre praktyki funkcjonujące w ich powiatach. Takie lokalne przykłady powinny być źródłem inspiracji dla innych. Pomysłami warto się wymieniać. Z tego względu Rzecznik zaproponował przygotowanie wspólnej ze Związkiem Powiatów Polskich konferencji, prezentującej dobre praktyki lokalne wsparcia w zdrowieniu osób po kryzysach psychicznych.

W związku z rezygnacją z dotychczasowych funkcji w ramach ZPP, w trakcie posiedzenia złożono podziękowania Ewie Masny-Askanas, wiceprezes Zarządu za dotychczasową pracę w organach Związku, w tym jako przedstawicielce w CEMR.