Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Informacja z posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich

Skutki wprowadzenia sieci szpitali w odniesieniu do szpitali powiatowych, kierunki zmian w ustawie o transporcie zbiorowym, przygotowania do Zgromadzenia Ogólnego oraz środki na edukację osób dorosłych – to tematy poruszone podczas ostatniego posiedzenia zarządu Związku Powiatów Polskich.

Spotkanie odbyło się 31 maca br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński.

Sieć szpitali

Pierwsza część spotkania poświęcona była omówieniu skutków wejścia w życie zmian związanych z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającą tzw. sieć szpitali w kontekście szpitali powiatowych.

Na początku Ludwik Węgrzyn zwrócił uwagę na to, jak bardzo przez ostatnie 18 lat, od kiedy funkcję organów prowadzących pełnią powiaty, szpitale powiatowe zmieniły swój kształt, obraz i sposób funkcjonowania. Prezes podkreślał, że nastąpił ogromny postęp co do bazy szpitalnej, mimo że nigdzie do końca nie zapisano, skąd powinny pochodzić środki na realizację takich zadań jak inwestycje w służbie zdrowia, modernizacja, czy odtwarzanie majątku szpitalnego.

Bernadeta Skóbel, radca prawny ZPP opowiedziała o zmianach, jakie wprowadzi wejście w życie „sieć szpitali” (dalej: ustawa). Jak tłumaczyła, ustawa stawia na to, aby komasować zasoby, jakie mają przede wszystkim szpitale publiczne, w tym również powiatowe. Przypomniała, że przez wiele lat ZPP w swoich stanowiskach wyrażał wolę stworzenia modelu szpitala powiatowego. Dotychczasowa sytuacja spowodowała bowiem, że szpitale powiatowe zaczęły rozwijać się według potrzeb lokalnych i możliwości finansowych. Mec. Bernadeta Skóbel wyjaśniała, że sama ustawa nie posługuje się pojęciem szpitala powiatowego i nie do końca udało się w niej to, na czym zależało ZPP. Stanowi jednak punkt wyjścia do niezbędnych zmian. Radca prawny przypomniała, że projekt ustawy był konsultowany i dzięki temu jest bardziej dostosowany do potrzeb szpitali.

Prawniczka omówiła również najważniejsze zmiany, które wiążą się z reformą ochrony zdrowia, w tym m.in. poziomy oraz profile szpitali, warunki kwalifikacji i kryteria kwalifikacji do systemu zabezpieczenia, harmonogram wejścia w życie proponowanych zmian. Podkreśliła ponadto znaczenie dla ukształtowania nowego systemu treści przepisów wykonawczych, w szczególności projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, nad którym prace jeszcze nie zakończyły się.

Więcej szczegółów dotyczących ustawy oraz prezentacja, którą na posiedzeniu zarządu przedstawiła radca prawny, znajdują się tutaj.

Obecny na posiedzeniu Piotr Gryza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na system rozliczeniowy. Jak tłumaczył, składa się on z kilku elementów, w tym z finansowania ryczałtowego. Do zakresu świadczeń, które tak będą finansowane należeć będzie np. ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz rehabilitacja. Minister podkreślił, że z założenia szpitale nie będą zachęcane do zwiększania liczby świadczeń. Podkreślił również, że przy rozliczaniu ryczałtowym ujednolicony zostanie system wyceny w zakresie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego. Dzięki temu, w ocenie resortu, nie będzie niedowykonań i nadwykonań w tym obszarze, co jest dobrym kierunkiem zmian. W przyszłości zaś podobnie wyceniana będzie rehabilitacja.

Minister Piotr Gryza powiedział też, że system zabezpieczenia nie będzie wyczerpywał całości świadczeń. Poza nim występować będzie system kontraktowania, a na te świadczenia, które nie są należycie zaspokojone, będą ogłaszane konkursy ofert.

Temat sieci szpitali, jako ważny dla powiatów, wzbudził wiele pytań wśród obecnych starostów. Na przykładach szpitali położnych na terenie ich powiatów, dopytywali o szczegóły dotyczące możliwości ich wejścia do sieci. Józef Swaczyna, przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP, starosta strzelecki zwracał uwagę na konieczność zwiększenia wycen punktów za zrealizowane świadczenia. W odpowiedzi Piotr Gryza potwierdził, że takie są też plany Ministerstwa, jednak mogą one nastąpić dopiero po zwiększeniu planu finansowego.

Sprawy wewnętrzne

Kolejna część posiedzenia poświęcona była sprawom wewnętrznym ZPP. Prezes Ludwik Węgrzyn przedstawił informację o działalności ZPP pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami Zarządu. Zrelacjonował m.in. przebieg spotkania samorządów z premier rządu, które odbyło się 4 lutego br. na Podkarpaciu. Pisaliśmy o tym tutaj.

Prezes wspomniał także o swoim wystąpieniu podczas Forum Samorządowego, które odbyło się 16 marca br. w Warszawie. O szczegółach wydarzenia pisaliśmy tutaj.

Ludwik Węgrzyn opowiedział ponadto o udziale przedstawicieli ZPP w III Europejskim Kongresie Samorządów, który miał miejsce 27 i 28 marca br. w Krakowie. O spotkaniu przeczytać można tutaj.

Podczas spotkania przyjęto protokoły posiedzeń Zarządu Nr 1/17 i Nr 2/17 oraz materiały przyjęte podczas tych posiedzeń. Delegaci zatwierdzili także projekty porządku obrad i programu XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które odbędzie się 11 i 12 maja br. w Kołobrzegu. Zatwierdzili projekt Regulaminu obrad XXII Zgromadzenia Ogólnego ZPP wraz z ordynacją wyborczą.

Podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2016 wraz z projektem uchwały XXII Zgromadzenia Ogólnego.

Agnieszka Marszałek, główna księgowa w biurze ZPP przedstawiła szczegóły dotyczące wykonania budżetu ZPP za rok 2016. O sytuacji finansowej ZPP mówił także Józef Swaczyna, podsumowując, że jest ona dobra. Następie członkowie zarządu zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu ZPP za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016. Przyjęli również projekt budżetu ZPP na rok 2017 i zatwierdzili projekt uchwały XXII Zgromadzenia Ogólnego w sprawie założeń do programu działania ZPP na rok 2017.

Uczestnicy posiedzenia omówili także projekty stanowisk, które rozpatrywać będzie Zgromadzenie Ogólne.

Zbigniew Deptuła, członek zarządu ZPP, starosta makowski opowiedział o ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w którym po raz pierwszy od roku wziął udział Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. O spotkaniu i wystąpieniach przedstawicieli korporacji samorządowych oraz odpowiedziach ministra pisaliśmy tutaj.

Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura ZPP zrelacjonował przebieg pierwszego spotkania Samorządowego Komitetu Protestacyjnego, który został powołany 16 marca br. przez Forum Samorządowe. O ustaleniach poczynionych podczas spotkania Komitetu można przeczytać tutaj.

Publiczny transport zbiorowy

O tym, jak wyglądają prace nad zmianami w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym uczestników spotkania poinformowali dyrektor Rudolf Borusiewicz oraz mec. Bernadeta Skóbel. Jak mówili, wydaje się, że Ministerstwo uwzględni uwagi samorządów i ograniczy samowolę przewoźników a organizatorzy transportu będą mieli przyznane prawo wyłączne.

Aktywizacja edukacyjna dorosłych

Spotkanie zakończyło wystąpienie Jarosława Komży, eksperta z biura ZPP na temat projektu LOWE – Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych. Jak wyjaśnił, Uniwersytet Jagielloński, Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki oraz Związek Powiatów Polskich na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej realizują projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jest on skierowany do organów prowadzących szkoły, które chcą, aby placówki te stały Lokalnymi Ośrodkami Wiedzy i Edukacji, z których pomocy będą mogli skorzystać dorośli. Chętni już od 31 marca mogą zgłaszać się do udziału w projekcie.

Na temat inicjatywy pisaliśmy tutaj.