Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego

Cel projektu:

Kompleksowe podniesienie zdolności instytucjonalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin i powiatów) do "dobrego rządzenia", w tym szczególnie podnoszenia jakości, efektywności i dostępności usług publicznych, oraz monitorowania strategii – z wykorzystaniem produktów i rezultatów projektu.

Na projekt składają się cztery równolegle realizowane komponenty:

  1. Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD). Poprawa zarządzania wybranymi usługami (oświata, kultura, gospodarka wodno-kanalizacyjna, odpady stałe, mieszkalnictwo, pomoc społeczna, transport i drogownictwo oraz efektywność energetyczna, a w powiatach dodatkowo ochrona zdrowia);
  2. Warsztaty zarządzania strategicznego (WZS) dla JST uczestniczących w GWD 0 – monitorowanie i ewaluacja własnych strategii rozwoju i planów wykonawczych do tych strategii (np. strategii sektorowych, planów rozwoju konkretnych usług),
  3. Dwie edycje Konkursu Samorządowy Lider Zarządzania (2011, 2012). Upowszechnienie wyników prac GWD i dobrych praktyk;
  4. IV. Baza Dobrych Praktyk (BDP) – prowadzenie, a także uaktualnianie i udostępnianie praktyk.

Działania ZPP w ramach projektu:

  • Koordynacja (merytoryczna i organizacyjna) 3 powiatowych Grup Wymiany Doświadczeń zarządzania usługami sektorów: zdrowie, oświata, drogi powiatowe;
  • Promocja i upowszechnianie w tym redakcja strony projektu.

Koszty projektu:

4 322 952 złotych

Czas trwania projektu:

01.06.2011 to 30.06.2013

Realizatorzy projektu:

  • Związek Miast Polski (lider projektu)
  • Związek Gmin Wiejskich RP
  • Związek Powiatów Polskich

Uczestnicy projektu:

45 JST, w tym 12 powiatów: bieruńsko-lędziński, brzeziński, hajnowski, kielecki, koniński, lubaczowski, oleśnicki, opolski (lubelskie), otwocki, płocki, polkowicki, tarnowski.

Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V. Dobre rządzenie Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej