Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Portrety szpitali – mapy możliwości, czyli monitorowanie jakości usług publicznych i benchmarking z zakresu nadzoru nad funkcjonowaniem szpitali, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego

Cel projektu:

Ideą projektu jest obiektywne badanie efektywności funkcjonowania szpitali, z elementami benchmarkingu w zakresie wszystkich aspektów działalności. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi identyfikacja zjawisk zachodzących w kluczowych obszarach funkcjonowania podmiotów medycznych. W konsekwencji będą promowane i rekomendowane dobre praktyki dotyczące efektywności działania, jakości zarządzania oraz jakości udzielanych świadczeń w zakresie ich implementacji do codziennej praktyki oraz motywacji kadry zarządzającej do większej aktywności w powyższym zakresie.

Cele szczegółowe:

  • weryfikacja dotychczas stosowanych narzędzi badawczych wykorzystywanych w procesie zarządzania szpitalami;
  • opracowanie nowatorskiego narzędzia badawczego;
  • stworzenie platformy IT – narzędzia służącego wymianie doświadczeń i dobrych praktyk;
  • wykazanie praktycznej użyteczności przygotowanego narzędzia badawczego;
  • dobranie wskaźników badania efektywności usług, pozwalających na zastosowanie odpowiednich metod w procesach zarządzania, które pokażą nowe, dopasowane podejście do rozwiązywania problemów zarządczych;
  • budowa sieci współpracy – partnerzy: społeczni, naukowi, eksperccy, środowiskowi.

Czas trwania projektu:

01.08.2011 to 31.05.2015

Realizatorzy projektu:

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (lider projektu)
  • Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp. z o.o.
  • Związek Powiatów Polskich
  • Health Policy Institute – Partner Ponadnarodowy

Uczestnicy projektu:

JST i szpitale z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego.

Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V. Dobre rządzenie Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej