Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

System Monitorowania Usług Publicznych

  • opracowanie ogólnej koncepcji systemu przez wszystkich partnerów projektu
  • Zaopiniowanie szczegółowej koncepcji budowy SMUP przez KWRiST
  • 10 Grup Wymiany Doświadczeń w wybranych 6 obszarach tematycznych projektu, wspomagających realizację projektu przez grupy ekspertów (tzw. Tematyczne Grupy Robocze),
  • 2 wizyty studyjne partnerów w Norwegii - analiza doświadczeń i doświadczeń z działania norweskiego systemu monitoringu usług publicznych KOSTRA

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie koncepcji systemu monitorowania usług publicznych (SMUP), która będzie podstawą budowy spójnego, powszechnie dostępnego, elektronicznego systemu baz danych w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS), z modułem monitorującym umożliwiającym przejrzyste prezentowanie wyników analiz oraz raportowania. Docelowo chcemy dać miastom narzędzie wspomagające proces strategicznego planowania zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju oraz dla celów profesjonalnej i całościowej ewaluacji usług w oparciu o kompleksowy, dostępny i prezentowany w sposób przyjazny użytkownikowi system monitorowania szeregu najważniejszych usług świadczonych przez JST. W projekcie, w procesie szerokich konsultacji, zaproponujemy założenia, przetestujemy proponowane rozwiązania i przygotujemy wykonawczą koncepcję gotową do 2-go etapu budowy i uruchomienia samego systemu SMUP (2019-2020).

Czas trwania projektu:

01.01.2017 to 31.12.2018

Realizatorzy projektu:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – lider, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Główny Urząd Statystyczny

Uczestnicy projektu:

Źródło finansowania projektu:

Wartość projektu: ponad 9 mln zł, w tym komponent ZMP to prawie 1 mln zł