Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Andrzej Nowicki członkiem RDPP

Andrzej Nowicki, członek zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta piski został jednym z 5 przedstawicieli strony samorządowej, którzy zasiedli w radzie V kadencji.

Wręczenie nominacji odbyło się 21 października br. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

- Wielkim wyzwaniem stojącym przed nową Radą Działalności Pożytku Publicznego jest wzmocnienie dialogu obywatelskiego. Jesteśmy wspólnie do tego zobowiązani. Nowa Rada ma inny kształt, inne proporcje. Aż 14 osób wywodzi się z sektora organizacji pozarządowych. To dobra zmiana. W niej upatruję szansę na pełniejszą współpracę pomiędzy sektorem publicznym a trzecim sektorem – powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz, wręczając nominacje.

Nowy skład Rady liczy 24 członków, w tym 5 przedstawicieli strony rządowej: Lucyna Bogusz, ekspert (podmiot zgłaszający - Ministerstwo Gospodarki); Jarosław Duda, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; Paweł Orłowski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej; Andrzej Wyrobiec, podsekretarz stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kolejnych 5 przedstawicieli pochodzi ze strony samorządowej. Są to: Piotr Choroś (Unia Metropolii Polskich);Piotr Drygała (Związek Miast Polskich); Anna Grygierek (Związek Gmin Polskich RP); Marek Mazur (Związek Województw RP) oraz Andrzej Nowicki (Związek Powiatów Polskich).

Wreszcie w Radzie zasiadło 14 przedstawicieli strony pozarządowej: Krzysztof Balon (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych); Marek Borowski (Federacja Polskich Banków Żywności); Paweł Dębek (Instytut Edukacji Społecznej); Piotr Frączak (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych); Ewa Mańkiewicz-Cudny (Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT – NOT)); Cezary Miżejewski (Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych); Dorota Piechowicz-Witoń (Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych); Karolina Poczykowska (Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok); Małgorzata Sinica (Związek Harcerstwa Polskiego); ks. Stanisław Słowik (Caritas Diecezji Kieleckiej); Dariusz Suszyński (Związek Młodzieży Wiejskiej); Zdzisław Szkutnik (Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych); Teresa Tiszbierek (Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej); Witold Zakrzewski (Fundacja OPOR (Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich).

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. Po raz pierwszy została powołana 27 listopada 2003 r. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest jedynym, nowopowstałym ciałem instytucjonalizującym zasadę dialogu obywatelskiego oraz współpracę pomiędzy sektorem publicznym a trzecim sektorem. Stanowi ona dopełnienie Instytucji realizujących zasadę dialogu społecznego i sytuuje się obok Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu oraz Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Źródło: MPiPS