Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Delegacja ZPP spotkała się z Ministrem Zdrowia


Reprezentacja starostów i dyrektorów szpitali powiatowych, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu ZPP Ludwika Węgrzyna spotkała się 9 grudnia br. z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem oraz Wiceministrem Piotrem Warczyńskim.


Powodem do odbycia spotkania była napięta sytuacja w szpitalach powiatowych wynikająca z niekorzystnych propozycji wysokości aneksów na świadczenia w 2016 roku oraz problem z realizacją rozporządzeń ministra zdrowia w sprawie wypłaty podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

W wielu województwach dyrektorzy tych placówek otrzymują propozycje kontraktu niższego niż w poprzednich latach lub zbliżonego do poziomu roku 2015, ale z uwzględnieniem nakładów na podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Równocześnie pojawiają się deklaracje dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ o zwiększaniu kontraktów dla szpitali powiatowych, w trakcie roku 2016.

Przedstawiciele ZPP przedstawili jak sytuacja ta przekłada się na możliwość realizacji zadań przez szpitale powiatowe, które odgrywają znaczącą rolę w systemie ochrony zdrowia, realizując ponad 35 proc. wszystkich świadczeń szpitalnych.

Wskazano na negatywne skutki braku przejrzystych zasad wypłacania podwyżek dla pielęgniarek i położnych, wynikających m.in. z wadliwych rozwiązań prawnych i konieczności kredytowania NFZ przez szpitale.

Zaprezentowano również postulaty związane ze zmianami systemowymi, dotyczące samorządów terytorialnych i prowadzonych przez nie podmiotów leczniczych.

Jak stwierdzali przedstawicie Związku Powiatów Polskich dzisiejsze spotkanie z Ministrem Zdrowia, jest krzykiem rozpaczy odpowiedzialnych za funkcjonowanie szpitali, które stoją już na cienkiej czerwonej linii, której przekroczenie może spowodować katastrofę systemu ochrony zdrowia w Polsce.


Minister Zdrowia zadeklarował, że zrobi wszystko, co jest możliwe, aby zapewnić szpitalom powiatowym warunki funkcjonowania adekwatne do skali ich roli w systemie ochrony zdrowia oraz zapewnić im jak najwyższe kontrakty w trakcie roku 2016.

Poinformował także, iż zapadała już decyzja o przedłużeniu terminu obowiązania dotychczasowych umów na świadczenia do czerwca 2017 roku i procedowany jest już projekt ustawy, która usankcjonować ma tę decyzję.

Zadeklarował, że zwróci się Prezesa NFZ o jak najszybsze doprecyzowanie warunków wypłaty podwyżek wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych, tak, aby uniknąć negatywnych skutków braku precyzyjnych zasad realizowania tego zadania.

Minister poinformował, że przygotowywane są regulacje dotyczące połączenia ratownictwa medycznego z SOR-ami, nocną i świąteczną opieką zdrowotną oraz zagwarantowania opłacania tych świadczeń z budżetu państwa, a nie ze składek zdrowotnych. Pozwolić to ma, w pewnym sensie na rozwiązanie problemu niedoszacowania wynagrodzenia dla szpitali za prowadzenie SOR oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Minister Radziwiłł potwierdził plany likwidacji eWUŚ, co najmniej na poziomie POZ; zagwarantowanie równych warunków kontraktowania dla wszystkich podmiotów leczniczych, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną oraz podmiot tworzący (w tym kontekście podkreślił m.in. że nie podpisał regulacji zwiększającej wynagrodzenia za punkt dla szpitali klinicznych); opracowanie map potrzeb zdrowotnych w 2016 roku, co najmniej dla świadczeń onkologicznych i kardiologicznych; przyspieszenie prac nad rozwiązaniem problemu wystawiania aktów zgonu; wprowadzenie minimalnych stawek wynagrodzeń dla wszystkich pracowników podmiotów leczniczych.


Ustalono także, że spotkania ZPP z Ministrem Zdrowia będą kontynowanie w przyszłości, tak, aby na bieżąco rozwiązać problemy, przede wszystkim szpitali powiatowych, których sytuacja ekonomiczna jest krytyczna.