Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Komunikat z posiedzenia Zarządu ZPP

29 stycznia w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich.

  1. Prezes Zarządu ZPP Marek Tramś podsumował bogaty w wydarzenia styczeń. Zreasumował spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, podczas którego premier zadeklarował, że nie dopuści do sytuacji, w której znaczna część samorządów nie byłaby w stanie przyjąć budżetów na rok 2014. Premier, sceptyczny początkowo do zmian zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych zgodził się, że należy jednak podjąć kroki, aby nie dopuścić do tak drastycznej sytuacji. Obiecał także powrót do problemu kwalifikowalności VAT w projektach unijnych. W kwestii środków na drogi lokalne Donald Tusk stwierdził, że nie jest przeciwny pracom nad zmianą modelu ich finansowania, ale priorytetem będzie budowa autostrad i dróg ekspresowych.
    Odbyło się także spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące restrukturyzacji, funkcjonowaniu pieczy zastępczej oraz DPS-ów i nowej ustawy w tym zakresie.
  2. Sporo uwagi Zarząd poświęcił problemowi dróg. Zostały przyjęte dwa stanowiska: jedno w sprawie bezczynności administracji państwowej przy rozwiązywaniu problemów dotyczących pojazdów usuwanych z dróg oraz drugie - w sprawie próby narzucenia dodatkowych obowiązków na zarządców dróg przez Państwową Straż Pożarną. W pierwszym swoim stanowisku, Zarząd przypomniał resortowi spraw wewnętrznych, że rok wcześniej przedstawił swoje stanowisko w przedmiocie poszukiwania rozwiązań problemów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg, na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym i do tej pory nie uzyskał merytorycznej odpowiedzi, a tym bardziej nie zostały przez MSW podjęte żadne działania w celu usunięcia istniejących problemów.
    Jak czytamy w omawianym stanowisku: „Tymczasem w orzecznictwie sądów administracyjnych rysuje się coraz wyraźniej linia orzecznicza wskazująca starostów jako organy właściwe do rozpatrzenia roszczeń podmiotów przechowujących przez lata pojazdy, dla których naczelnicy właściwych urzędów skarbowych nie wypełnili ciążących na nich obowiązków w zakresie stwierdzenia przepadku tych pojazdów na rzecz Skarbu Państwa. Szczególnie niepokojący jest fakt, że o ile pierwsze orzeczenia sądów administracyjnych wskazywały starostę jako podmiot zobowiązany do przeprowadzenia procedury administracyjnej, przy zachowaniu obowiązku Skarbu Państwa uiszczenia należności, to jednak najnowsze orzeczenia coraz wyraźniej ewoluują w kierunku przerzucenia na powiaty również konsekwencji finansowych. W efekcie po raz kolejny samorząd powiatowy ma ponosić konsekwencje zarówno wadliwej legislacji, jak i bezczynności poszczególnych ministrów.”
  3. Zarząd ZPP zajął się także problemami realizacji zadań powiatów wynikających z programów PFRON w kontekście planowanego przejęcia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez samorząd województwa. Zaproszeni goście, na czele z Dyrektorem Generalnym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Sebastianem Szymonikiem, przedstawili aktualny stan, szczególnie w kontekście realizacji programu Aktywny samorząd, który powinien w roku 2013 zamknąć się kwotą 140 milionów złotych. Zgłaszane przez uczestników posiedzenia Zarządu wnioski, aby doraźne programy zastąpić działaniami mającymi stały charakter i trwałe podstawy finansowania doczekały się odpowiedzi, że wymagałoby to zmiany prawa. Przedstawiciele PFRON podkreślali też, że ich instytucja nie kreuje polityki w tym zakresie, a tylko realizuje. Zgodnie z deklaracją, środki na realizację programów określone algorytmem będą przekazane powiatom już w pierwszym tygodniu lutego.
  4. Planowane zmiany zasad funkcjonowania urzędów pracy przestawił sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacek Męcina. Zapowiedział on zdjęcie składki ubezpieczeniowej z urzędu pracy, co jest bardzo trudnym, ale koniecznym działaniem. Jednym z działań zmierzających do usprawnienia działań ma być także kapacytowe rozliczanie pokazanie listy uprawnionych. Zastosowany zostanie wskaźnik efektywności działania – ilu bezrobotnych trafia na rynek pracy i znajduje zatrudnienie. Planowane jest także zwiększenie PUP w kwestii profilowania bezrobotnych. Ministerstwo przewiduje także integrowanie stanowisk pracy na rzecz tworzenia jednego profilu – doradca klienta. Zaleca się szerszą współpracę z pracodawcami. Zupełną nowością będzie benchmarking urzędów pracy oraz pokazywanie dobrych praktyk w tym zakresie. Według ministerstwa bardzo poważnym problemem będzie zaczynanie pracy przez absolwentów. Akcent powinien być położony na zakładanie przez nich swoich firm i pomoc im w tym zakresie, inaczej powiększą grono emigrantów. Minister Męcina wysoko ocenił współpracę Związku Powiatów Polskich ze swoim resortem.
  5. Zarząd wypowiedział się także w sprawie pilnej konieczności zmiany zasad finansowania Domów Wczasów Dziecięcych i w swoim stanowisku kategorycznie domaga się przywrócenia zasad ich finansowania, obowiązujących w roku 2012 lub zwiększenia wagi P35 do poziomu 9,5.
  6. Omówione zostały także założenie organizacyjne dotyczące XVI Zgromadzenia Ogólnego ZPP. Zarząd zaakceptował także na prośbę Fundacji Niepodległości wspieranie i promowanie działań fundacji w ramach „Roku Żołnierzy Wyklętych” oraz wyraził zgodę na przystąpienie do wspólnych prac Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów.
Posiedzenie Zarządu ZPP - fot.
Posiedzenie Zarządu ZPP
Posiedzenie Zarządu ZPP
Posiedzenie Zarządu ZPP
Posiedzenie Zarządu ZPP
Posiedzenie Zarządu ZPP
Posiedzenie Zarządu ZPP
Posiedzenie Zarządu ZPP
Posiedzenie Zarządu ZPP
Posiedzenie Zarządu ZPP
Posiedzenie Zarządu ZPP
Posiedzenie Zarządu ZPP
Posiedzenie Zarządu ZPP
Posiedzenie Zarządu ZPP
Posiedzenie Zarządu ZPP