Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Przedstawiciele ZPP w nowej kadencji Komitetu Regionów UE

Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła skład nowej kadencji Komitetu Regionów UE. Wśród nowych członków Komitetu nie zabrakło także przedstawicieli Związku Powiatów Polskich, którymi są: Prezes Zarządu ZPP Marek Tramś, Starosta Polkowicki; Ludwik Węgrzyn, Starosta Bocheński oraz dr Lech Jaworski, radny Rady Miasta st. Warszawy. Ich zastępcami są: Wiceprezes Zarządu ZPP Marzena Kempińska, Radna Powiatu Świeckiego; Wiceprezes Zarządu ZPP Robert Godek, Starosta Strzyżowski oraz Joachim Smyła, Starosta Lubliniecki

Przedstawiciele ZPP znaleźli się wśród 18 lokalnych liderów z Polski mianowanych członkami unijnego zgromadzenia regionów. Członków delegacji zaproponował polski rząd, a 26 stycznia br. formalnie zatwierdziła ich Rada Unii Europejskiej. Przez najbliższych pięć lat, członkowie będą zasiadać w Komitecie, reprezentując w Unii interesy polskich samorządów.

Delegacja polska, składająca się z 18 członków i 16 zastępców, jest częścią nowego zgromadzenia Komitetu Regionów (KR), liczącego 350 polityków szczebla lokalnego i regionalnego. Nowa kadencja KR-u rozpoczyna się w lutym.

Komitet Regionów funkcjonuje od 1994 r. – od podpisania traktatu z Maastricht – i został powołany, by samorządy lokalne i regionalne Europy miały możliwość zabrania głosu w Unii Europejskiej. Politycy szczebla lokalnego i regionalnego zbierają się w Brukseli kilka razy w ciągu roku, aby omawiać priorytety polityczne i wydawać opinie w sprawie ustawodawstwa UE. Pierwsza sesja zaplanowana jest na 11 lutego, podczas której wybrany zostanie przewodniczący i wiceprzewodniczący zgromadzenia.

Przypomnijmy:

Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 28 państwa członkowskich. Jego misją jest włączenie samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowanie ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz regionalnych i lokalnych.