Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

XVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Rozpoczęły się obrady XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

Galeria zdjęć z seminariów dostępna jest po kliknięciu TUTAJ.

Zgodnie z zapoczątkowanym rok temu zwyczajem, pierwszego dnia odbywają się seminaria, w których biorą udział delegaci na ZO ZPP. Podczas seminariów odbywa się merytoryczna dyskusja nad najważniejszymi problemami dotyczącymi funkcjonowania powiatów. W tym roku obrady rozpoczęły się panelem dyskusyjnym poświęconemu ustrojowi i przyszłości samorządu.
Taki wybór tematu otwierającego był umotywowany z jednej strony refleksją w 15-lecie odrodzenia powiatów, a z drugiej - powstałymi w ostatnim roku trzema istotnymi dokumentami dotyczącymi spraw ustrojowych: tzw. prezydenckim projektem ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw, raportem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji "Ocena sytuacji samorządów lokalnych" oraz raportem o stanie samorządności terytorialnej w Polsce "Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania".
Panel dyskusyjny zgromadził przedstawicieli zarówno Kancelarii Prezydenta (Olgierd Dziekoński), Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Magdalena Młochowska), jak i środowiska nauki (Jerzy Stępień).
W pierwszej części panelu dyskusyjnego uczestniczyła również minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która przedstawiła istotne informacje dotyczące nowego okresu budżetowania. Niestety, nie są to dobre wiadomości, bowiem nie są przewidywane środki ani na drogi lokalne (drogi powiatowe mogą znaleźć się ewentualnie w programach regionalnych), ani na ochronę zdrowia.
W głównej części panelu dyskusyjnego poruszone zostały między innymi zagadnienia realiów funkcjonowania powiatów wobec perspektyw demograficznych, konieczność ewentualnych zmian w podziale kompetencji między organy jst, czy wreszcie problemy wynikające z przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu zadłużenia jst.
Wszyscy uczestnicy panelu podkreślili konieczność wzmocnienia pozycji organu stanowiącego - choć różnili się w ocenie skali koniecznych działań.
Wyraźnie dostrzegalny jest brak woli centrum do gruntowniejszej zmiany art. 243 ustawy o finansach publicznych, aczkolwiek jest otwartość na korekty - zwłaszcza umożliwiające uchwalenie budżetów przez te jednostki, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będą w stanie tego uczynić.
Na uwagę zasługuje emocjonalne wystąpienie Jerzego Stępnia, który apelował powstrzymanie się powiatów przed aktywniejszym zwalczaniem reformy struktury sądów powszechnych. Wskazał bowiem, że mimo wszelkich niedoskonałości tej reformy, jej cofnięcie spowoduje według niego utrwalenie obecnej sytuacji w sądownictwie powszechnym wymagającym poważnej zmiany.
Dyskusja po wypowiedziach wstępnych uczestników panelu była bardzo ożywiona - najlepszym tego dowodem jest wydłużenie się seminarium o około 40 minut.

Drugi panel dyskusyjny był poświęcony projektowi założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  Spotkanie poprowadził Pan Marek Cieślak – Starosta Żarski. W pierwszej części spotkania omówione zostały uwagi zgłoszone przez Związek Powiatów Polskich w toku prac legislacyjnych i które zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Szerzej na temat interwencji ZPP w tej sprawie  pisaliśmy w dzienniku Warto Wiedzieć TUTAJ.
Druga część miała formę panelu dyskusyjnego, w którym wzięli udział Pan Jerzy Kędziora  - Dyrektor Powiatowy Urzędy Pracy w Chorzowie, Przewodniczący Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, Pan Tadeusz Kotlarski - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, Przewodniczący Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Dorota Pasterczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy Pani Monika Monika Fedorczuk, a ze strony Związku Powiatów Polskich Pan Marek Wójcik.