Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy

Cel projektu:

Cel główny projektu to poprawa jakości usług świadczonych przez 12 JST poprzez modernizację procesów zarządzania, wdrożenie metody Programu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) oraz podniesienie kwalifikacji pracowników JST niekorzystających z wsparcia oferowanego w ramach 5.2.1. z województw o najniższych wskaźnikach sprawności instytucjonalnej.

Projekt obejmuje: poprawę funkcjonowania JST dzięki wdrożeniu systemu samooceny PRI; poprawę zarządzania poszczególnymi sektorami usług (tj. z zakresu: bezpieczeństwa publicznego, infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i rolnictwa, kontroli zarządczej, zarządzanie projektami, w tym z funduszy unijnych); wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr, poprawę systemów komunikacji społecznej; wzmocnienie zachowań etycznych, także w aspekcie zwiększenia przejrzystości realizowanych działań; poprawę odbioru Urzędu w oczach społeczności lokalnych; wymianę dobrych praktyk; wykorzystanie metod badania satysfakcji klienta; zmniejszenie nierówności w zakresie płci, w tym zapobiegające dyskryminacji oraz obejmuje indywidualną pomoc prawną dla samorządów. W konsekwencji wpływa także na podniesienie satysfakcji klientów z jakości świadczonych usług.

Działania ZPP w ramach projektu:

 • Audyt instytucjonalny i przygotowanie JST do wdrożenia Programu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI).
 • Infrastruktura etyczna w JST.
 • Zbudowanie systemów zarządzania infrastrukturą drogową i wdrożenie systemu zarządzania drogami.
 • Przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu usług z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa.
 • Zbudowanie systemu zarządzania ochroną zdrowia i wdrożenie instrumentów nadzoru nad jednostkami świadczącymi usługi medyczne.
 • Kontrola zarządcza.
 • Upowszechnianie, wymiana dobrych praktyk i promocja dialogu pomiędzy JST i organizacjami JST.
 • Badania porównawcze satysfakcji mieszkańców.
 • Indywidualne doradztwo dla JST i uczestników szkoleń.
 • Zarządzanie projektem.

Koszty projektu:

4 484 261 złotych

Czas trwania projektu:

01.07.2012 to 30.06.2015

Realizatorzy projektu:

 • Związek Powiatów Polskich (lider projektu)
 • Uczelnia Vistula

Uczestnicy projektu:

12 JST z terenu Polski

Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V. Dobre rządzenie Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualności projektu

18.03.2013

"Zarządzanie infrastrukturą lokalną i drogami" oraz "Świadczenie usług w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa" to tematyka szkoleń jakie w dniach od 11 do 14 marca br. odbyły się w Jarocinie i Gliwicach. Szkolenia skierowane były do przedstawicieli samorządów uczestniczących w projekcie "Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy", a zorganizowane zostały przez Związek Powiatów Polskich.

Więcej na stronie projektu.

21.12.2012

 Podstawą realizacji założeń projektu „Innowacyjna i sprawna administracja” jest zmiana jakościowa w sposobie podejścia do systemu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Dotychczas stosowane, klasyczne ujęcie modelu administracji publicznej klasyfikujące administrację jako formę organizacji państwa służącą wyłącznie do władczego rozstrzygania o prawach i obowiązkach obywateli zdezaktualizowało się, otwierając tym samym dyskusję nad kierunkami pożądanych zmian.