Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Historia

 

Wolą samorządowców powiatów i miast na prawach powiatów powstał Związek Powiatów Polskich, który skupia już 308 powiatów i miast na prawach powiatów. W Polsce jest 380 powiatów, w tym 66 to miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie), a 314 to powiaty (powiaty ziemskie).

W dniach 26 i 27 lutego 1999 roku w Nowym Sączu odbyło się Zebranie Założycielskie Związku Powiatów Polskich (które było właściwie restytucją Związku po 60 latach).

17 marca 1999 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do rejestru stowarzyszenia pn. Związek Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie. Z kolei 28 maja 1999 roku odbyło się I Zgromadzenie Ogólne ZPP, które dokonało wyboru pierwszych władz statutowych Związku. Obecny skład władz Związku Powiatów Polskich (wybrany na XVIII Zgromadzeniu ogólnym ZPP w dniu 5 lutego 2015 roku) to:
 

Prezes Zarządu
  Ludwik Węgrzyn Starosta Bocheński
Wiceprezesi Zarządu
  Robert Godek Starosta Strzyżowski
  Janina  Kwiecień Starosta Kartuski
  Ewa Masny-Askanas Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy
  Krzysztof Nosal Starosta Kaliski
  Andrzej Płonka Starosta Bielski (śląskie)
  Zenon Rodzik Starosta Opolski  (lubelskie)
  Sławomir Snarski Starosta Bielski (podlaskie)
  Zbigniew Szumski Starosta Świebodziński
  Marek Tramś Starosta Polkowicki

Członkowie Zarządu
  Sebastian Burdzy Starosta Średzki
  Zbigniew Deptuła Starosta Makowski
  Edmund Kaczmarek Starosta Jędrzejowski
  Franciszek Koszowski Starosta Świecki
  Edmund Kotecki Starosta Brzeziński
  Józef Kozina Starosta Głubczycki
  Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki
  Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski
  Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki
  Andrzej Nowicki Starosta Piski
  Marek Pławiak Starosta Nowosądecki

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Józef Swaczyna Starosta Strzelecki

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  Andrzej Szymanek Starosta Wieruszowski

Członkowie Komisji Rewizyjnej
  Marek Chciałowski Starosta Garwoliński
  Andrzej Ciołek Starosta Gołdapski
  Janusz Guzdek Starosta Dzierżoniowski
  Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski
  Krzysztof Maćkiewicz Starosta Wąbrzeski
  Szczepan Ołdakowski Starosta Suwalski
  Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni

Dyrektor Biura
  Rudolf Borusiewicz  

ZPP jest stowarzyszeniem powiatów, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach. Celem Związku Powiatów Polskich jest również prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.


Związek realizuje swoje cele głównie poprzez:

1)    reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
2)    inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,
3)    propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych powiatów i zadań z zakresu administracji rządowej,
4)    inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych,
5)    inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymianę naukową i kulturalną,
6)    prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego,
7)    prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Związku i jego członków,
8)    współdziałanie z organami administracji publicznej, stowarzyszeniami, innymi organizacjami społecznymi oraz środowiskami naukowymi,
9)    delegowanie swoich przedstawicieli do innych organizacji i instytucji,
10)    inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.