Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Zgromadzenie Ogólne

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku.

Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

1) kształtowanie programu działalności Związku,
2) uchwalanie Statutu Związku, regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego, ordynacji wyborczej,
3) wybór i odwoływanie prezesa Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalanie budżetu Związku,
5) uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich,
6) przyjmowanie sprawozdań prezesa Zarządu z działalności Zarządu i wykonania budżetu, zaopiniowanych przez Komisję Rewizyjną,
7) ustalanie wysokości diet za udział w posiedzeniach i zwrotu kosztów podróży dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
8) nabywanie i zbywanie nieruchomości, emitowanie obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
9) ustalanie maksymalnej wysokości zobowiązań zaciąganych przez Zarząd Związku,
10) powoływanie konwentów Związku i uchwalanie regulaminów ich pracy,
11) rozpatrywanie odwołań w sprawie pozbawienia członkostwa w Związku,
12) uchwalenie rozwiązania Związku, wybór likwidatora Związku oraz podjęcie uchwały o przeznaczeniu majątku Związku po prze­prowadzonej likwidacji,
13) uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
14) powoływanie Komisji Związku i uchwalanie regulaminów ich pracy,
15) przyjmowanie członków Związku przystępujących w okresie od odbycia Zebrania Założycielskiego Związku do dnia odbycia I Zgromadzenia Ogólnego Związku,
16) ustalanie składu liczbowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.