Strona, archiwalna

Strona, którą przeglądasz jest stroną archiwalną, działającą do czerwca 2017r.

Aktualna strona znajduje się pod adresem: http://zpp.pl/

Zamknij

Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

XVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Galeria zdjęć dostępna jest po klinknięciu TUTAJ.

9 kwietnia br., w drugim dniu XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, odbyły się obrady plenarne. Delegaci z prawie trzystu powiatów wysłuchali sprawozdania Prezesa Zarządu Marka Tramś z działalności ZPP w roku 2012 oraz z wykonania budżetu za rok 2012. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Karalus przedstawił jej opinię do wymienionych wyżej sprawozdań. Oba sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie.  Zgromadzenie Ogólne uchwaliło także budżet Związku na rok 2013.

Delegaci przyjęli również Założenia programowe Związku Powiatów Polskich na rok 2013. Niezmiennie, głównym celem będzie działanie na rzecz obrony wspólnych interesów samorządów terytorialnych oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich powiatów. Związek będzie także kładł główny akcent na wzmacnianie roli samorządu powiatowego w systemie administracji publicznej oraz wzmacnianie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej, w tym przywrócenia powiatowej administracji zespolonej, której zwierzchnikiem powinien być starosta.

XVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich przyjęło także zmiany w statucie Związku, dostosowujące go do nowych zadań stowarzyszenia oraz uchwaliło nowy Regulamin Pracy Zarządu Związku Powiatów Polskich. Delegaci przyjęli także stanowisko w sprawie podjęcia działań w zakresie zmiany zapisów statutowych dotyczących Konwentów Powiatów.

W wyniku dyskusji programowej, która odbywała się także w okresie poprzedzającym obrady, Zgromadzenie Ogólne przyjęło stanowiska dotyczące kluczowych zagadnień dla powiatów:

- w sprawie projektów zmian ustroju samorządowego;

- w sprawie przywrócenia właściwej roli powiatom;

- w sprawie zmian w systemie finansów publicznych;

- w sprawie sposobu wyznaczania obszarów funkcjonalnych;

- popierające inicjatywę zmian w ustawie o gospodarce komunalnej;

- w sprawie dostępu powiatów do środków finansowych dedykowanych rozwojowi wsi;

- w sprawie problemów w zakresie transportu i komunikacji;

- w sprawie ogłoszenia Roku Powiatów.

Tradycyjnie już w Zgromadzeniu Ogólnym wzięli udział liczni goście. Głos zabrali: poseł Rafał Grupiński – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO, poseł Izabela Kloc – wiceprzewodnicząca Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, poseł Sławomir Kowalski, poseł Stanisław Szwed, poseł Ryszard Zawadzki, poseł Arkadiusz Mularczyk – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, Sławomir Neumann – sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Michał Markowski – Główny Ekonomista Ministerstwa Skarbu Państwa, Waldemar Rataj – wiceprzewodniczący Kapituły Fundacji Pro Publico Bono, Mariusz Poznański – Współprzewodniczący KWRiST, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Błażej Konkol – Przewodniczący Związku Gmin Pomorskich, Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Specjalne przesłanie Rzecznik Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz odczytał Mariusz Szyrski, asystent RPO.

Obrady plenarne zakończyły się miłym akcentem, jakim niewątpliwie było wręczenie statuetek i dyplomów zdobywcom tytułów Super Powiat i Super Gmina. Poniże lista lauretatów:

Powiaty

  • Powiat Drawski – starosta Stanisław Cybula
  • Powiat Kielecki – starosta Zdzisław Wrzałka
  • Powiat Słupski – starosta Sławomir Ziemianowicz

Miasta na prawach powiatu

  • Słupsk – prezydent Maciej Kobyliński

Gminy miejskie i miejsko-wiejskie

  • Polanica-Zdrój – burmistrz Jerzy Kazimierz Terlecki

Gminy wiejskie